Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Maatschappij → Thread

   

De Jozefschool gaat nog lang niet dicht en waarschijnlijk nooit!

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Donderdagavond 19 februari 2015 in Volendam. Er is veel voetbal op de kijkbuis en gewoonlijk zijn de straten in Volendam dan uitgestorven. Op weg naar de ouderavond die de MR (medezeggenschapsraad) van de bedreigde Jozefschool had belegd, zag ik het echter steeds drukker worden naarmate ik dichter bij mijn bestemming kwam. Veel jonge ouders lieten het voetbal voor wat het was omdat er belangrijkere dingen hun aandacht vroegen.  Het werd een mooie avond. Tegen de tweehonderd bezoekers van de informatieavond waren verenigd in de opvatting dat de school open moet blijven en er geen redelijke argumenten zijn om tot sluiting over te gaan.

Leerzaam

De avond werd geleid door Mr. Dik Berkhout, een in onderwijs gespecialiseerde jurist, die door de MR van de Jozefschool was ingeschakeld. Aan de hand van een powerpointpresentatie liet hij zien hoe sterk de positie van de MR in feite is. Als de MR niet instemt met de sluiting van de Jozefschool, zal een landelijke geschillencommissie een uitspraak moeten doen. Berkhout liet aan de hand van de regelementen en jurisprudentie zien dat de Jozefschool een ijzersterke zaak heeft. In zijn inleiding werd al snel duidelijk dat de onderwijskoepel SKOV al tal van fouten heeft gemaakt.

De ouders van de Jozefschool strijden allesbehalve voor een kansloze zaak. Die bemoedigende boodschap kregen ze mee naar huis. De onderwijskoepel SKOV bleek niet voldoende te weten over het medezeggenschapsrecht. Echt verbazend is dat nu ook weer niet. De organisatie is gewend aan een van boven af gedicteerd beleid en heeft nooit veel tegenstand gehad. Door het verzet van de ouders is ze echter in een positie terecht gekomen waar ze niet aan gewend is. In een brief aan de betrokkenen over de voorgenomen sluiting liet de nieuw aangetreden bestuurder Hans van Rooijen nog weten: “Het bestuur van de SKOV heeft aangegeven dat zij (dan)  zelf een besluit neemt en in overleg met de MR van beide scholen en met de ouders en het personeel het komend jaar de fusie zal uitwerken. Het bestuur zal daarbij het belang van kinderen en personeel zwaar laten wegen.” Nagenoeg niemand van de aanwezigen hechtte enig geloof aan die laatste zin, waarin het woord ‘ouder’ niet eens voorkomt.

Zwak optreden bestuurder

Hans van Rooijen (63), de per 1 februari aangetreden professionele en betaalde bestuurder van de onderwijskoepel was moedig genoeg om de avond bij te wonen, maar bleek al snel iedere overtuigingskracht te missen. Hoewel gepokt en gemazeld in het onderwijs bleek hij weinig te weten van het medezeggenschapsrecht en verdedigde het besluit van het hoofdbestuur alsof hij daar, met alle fouten die aan dat besluit kleven, vierkant achter stond. Eigenlijk was zijn openingszin al verkeerd. Hij zei begrip te hebben voor de emoties die de sluiting van de school opriepen. Zo van: dat heb je nou altijd als er ergens iets dicht moet. Daarmee onderschatte hij de zaal die juist met veel gerichte en doordachte vragen kwam. Van Rooijen werd ook bijgestaan door een lid van de centrale staf en gaf ruiterlijk toe nog heel veel niet te weten of paraat te hebben. Hij kondigde wel aan dat er in het kader van de sluiting een grootscheepse aanpak op stapel staat met werkgroepen en klankbordgroepen. Het lijkt mij niet verstandig als wie dan ook daarin gaat participeren. Eerst moet maar eens duidelijk zijn dat er geen andere keuze is. De ouders betwisten dat op deugdelijke gronden. Voor Hans van Rooijen staat die keuze echter al vast. Toen ik de vraag stelde of het niet verstandig was om het wantrouwen over achterstallig onderhoud bij de ouders weg te nemen door in ieder geval de compleet versleten vloerbedekking in de gangen te vervangen, was zijn antwoord kort en resoluut. ‘We gaan niks doen in een school die genomineerd is voor sluiting’. Dat was een krachtdadig antwoord waarvan de wijsheid betwijfeld kon worden. Gaande de discussie gaf hij toe dat de kosten voor renovatie van de Jozefschool het enige motief zijn voor sluiting.

Cultureel erfgoed

De Jozefschool behoort tot het cultureel erfgoed waarvan het oude centrum de bewaarplaats is. De bevolking heeft gestreden toen het gemeentebestuur van plan was om het sociaal-cultureel centrum PX uit de oude kom weg te halen. De bevolking heeft zich verzet tegen het voornemen van het gemeentebestuur om het centrum grootschalig te verbouwen en van veel meer winkelruimte te voorzien. Nu verzet ze zich tegen de onderwijskoepel om de 100-jarige Jozefschool te sluiten. Het is een officieel erkend monument. ‘Mooi van lelijkheid’, vertelde iemand me, ‘maar we zijn er aan gehecht. Dat geldt ook voor de gebruikers van het gebouw. Voor hen is het een bindend element en ontmoetingsplek. Termen als ‘cultureel erfgoed’ en de sociaal culturele betekenis van een eigen school voor het oude centrum, vallen bij de onderwijskoepel en haar nieuwe bestuurder Hans van Rooijen niet te horen. Ze hebben een rekensom op ruitjespapier. Bij hen is geld ‘de emotie’, tekende iemand op. Het is waar. Enige obsessie met het vasthouden van geld kan instituties in Volendam niet ontzegd worden. Institutionele blindheid voor sociale en culturele waarden is daar het gevolg van.

Maar wat het hoofdbestuur van de SKOV en haar nieuwe bestuurder Hans van Rooijen lijkt te ontgaan is dat de traditionele hiërarchische aanpak van problemen ook in Volendam zo langzamerhand op zijn retour is. Jongere generaties worden niet alleen mondiger, laten zich geen knollen voor citroenen verkopen en zijn breed geïnformeerd.  Over de kostenraming van een miljoen voor de renovatie vertelde iemand me dat die royaal overdreven is. ‘Het is net als bij een auto, het basismodel voldoet, maar je kunt hem ook twee keer zo duur maken door er allerlei toeters en bellen bij te bestellen.’ Het hoeft dus geen miljoen te worden en voor de SKOV zou geld al helemaal geen probleem hoeven te zijn. De organisatie is letterlijk schatrijk.

Politiek randje

Officieel heeft het gemeentebestuur niets te vertellen over bijzonder onderwijs. In het geval van het al of niet sluiten van de Jozefschool heeft ze slechts adviesbevoegdheid. Op vragen uit de zaal werd door de vertegenwoordiger van de SKOV gezegd dat in een periodiek overleg met de wethouders Marisa Kes (VD|80) en Gina Kroon-Sombroek (CDA) de gemeente de plannen van de onderwijskoepel steunde. Het is de vraag of men hierbij ten onrechte beroep deed op een externe autoriteit. Dezelfde gemeente heeft immers in het onderzoek door adviesbureau ‘Panteia’ laten weten bepaald geen voorkeur te hebben voor de sluiting van de Jozefschool.

Botsing van culturen of hard saneren

De avond zou kunnen worden beschreven als een botsing van culturen en belangen. Bij de onderwijskoepel lijkt men zich niet te realiseren dat de traditionele topdown-benadering zijn beste tijd heeft gehad. Ze zal gedwongen worden ruimte te maken voor de wettelijke rechten die een medezeggenschapsraad heeft en zal gedwongen worden haar op dun ijs rustende argumenten op te geven. Het beste zou zijn als het toeziend bestuur collectief aftreedt. Ze heeft geen vertrouwen, maar ze is ook niet in staat gebleken om gedegen en professioneel met dit soort kwesties om te gaan. Het onderwijs in Volendam verdient een betrokken en professioneel bestuur dat democratie niet als een bedreiging of ongemak ziet.

Na afloop werd ik aangesproken door iemand die zei uit het bedrijfsleven te komen. “Dit heb ik al vaker gezien”, zei hij. “Als er een sanering nodig is, stellen ze een interim-manager aan voor het vuile werk. Hier is dat die Hans van Rooijen.” Ik wilde tegenwerpingen maken, maar bedacht dat ik helemaal niets had gezien dat op het tegendeel kon wijzen.

Ik denk dat het niet mee zal vallen om die ouders klein te krijgen. Ze hebben een goede advocaat aangetrokken. Desnoods starten ze een eigen school.

Gerelateerd aan dit artikel: http://ev-opinie.nl/forums/viewthread/130/
                              http://ev-opinie.nl/forums/viewthread/124/
                              http://ev-opinie.nl/forums/viewthread/129/
                              http://ev-opinie.nl/forums/viewthread/117/

     

Totaal aantal reacties: 373

Geregistreerd 2014-01-17

PM

BU 2018 05 18