Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Maatschappij → Thread

   

Hebben SKOV en DBC te weinig idealen en doen ze te veel aan rendementsdenken?

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Marcel Tuyp heeft de strijd aangebonden met het Don Bosco College dat weinig zin heeft om muziek als eindexamenvak op te nemen bij Havo en VWO. Hieronder een deel van zijn briefwisseling die in de Nivo werd gepubliceerd

´Muziek ooit als HAVO-VWO eindexamenvak op het Don Bosco College?´

Zes jaar geleden heb ik mezelf de eenvoudige vraag gesteld waarom muziek in hét Nederlandse muziekdorp Volendam de afgelopen dertig jaar nooit als examenvak is aangemerkt op het Don Bosco College?

Met die vraag ben ik mezelf gaan verdiepen en in gesprek gegaan met de muziekleraren, Rob de Jong en Hans Keizer. Alsmede heb ik mijn vragen voorgelegd aan toenmalig DBC-rector mevrouw Schermer. De schriftelijke reactie van mevrouw Schermer inzake de afwezigheid van muziek als HAVO/VWO-examenvak kwalificeerde ik als zwaar onvoldoende. Daarom heb ik de medezeggenschapsraad mondeling gevraagd of zij de antwoordbrief van mevrouw Schermer wel een gepaste reactie vond. Na enig aandringen gaf de heer Vasmel aan dat de medezeggenschapsraad het te druk had met voorstellen van het bestuur, om op mijn verzoek in te kunnen gaan. Ergo, de medezeggenschapsraad is slechts een verlengstuk van het bestuur.

Daarop heb ik in september voorgaande correspondentie, voorzien van commentaar en vragen, bij de heer Van Rooijen, uitvoerend bestuurder van het Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV) voorgelegd. 

Geheel overeenkomstig de onzorgvuldige wijze van communiceren die ik van Don Bosco College-vertegenwoordigers inmiddels gewend ben, werd het betreffende Schoolplan niet meegestuurd. Het op de DBC-site gepubliceerde Schoolplan 2014-2018 (zie pagina 28 voor het vak muziek) bevat vooral tenenkrommend ambtelijk jargon waarmee niet zelden wordt getracht een gebrek aan concrete inhoud te verhullen.

Als het aan het DBC ligt – de heer Van Rooijen geeft in zijn reactie aan dat het standpunt om muziekonderwijs niet als examenvak te kiezen de komende jaren ook niet heroverwogen wordt – zal het ook in de komende dertig jaar niet veranderen.

Hoewel DBC-rector Schermer in haar brief van 10 juni 2014 schriftelijk benadrukt dat het DBC een regioschool is, heeft het DBC zonder Volendam geen bestaansrecht. En afwijken van wat de logica in deze bijzondere situatie ingeeft ̶  juist in Volendam muziek wél als mogelijk eindexamenvak ̶  vereist een kristalheldere motivatie. Voornoemd Schoolplan zwijgt in alle toonaarden. Mijn gehele brief, waarin ik vooral in de toekomst op voornoemd punt om opheldering vraag, negeert Van Rooijen volledig in zijn email.

Ook herkauwt hij Schermers door mij reeds weerlegde argument dat uit (decanen)onderzoek zou blijken dat er geen belangstelling is voor muziek als eindexamenvak. Betreffend onderzoek kende een geheel andere vraagstelling. Zelfs de muziekdocenten zélf verwachten een hele grote belangstelling voor muziek als eindexamenvak. Voor alle duidelijkheid: het gaat ons er niet om potentiële beroepsmuzikanten op te leiden. Wel vinden wij dat onze tieners de mogelijkheid moeten bieden om zich breed te bekwamen in wat in Volendam vaak een levenslange (soms betaalde) hobby blijkt. Muziek is een sterke bindende factor binnen Volendam. Het DBC zou een geweldige kwaliteitsimpuls kunnen geven aan het versnipperde muziekonderwijs in onze gemeente. Zij weigert dat om haar moverende redenen. Wij als stichting, en misschien nog wel wat vrijwel niet-gesubsidieerde Volendamse muziekverenigingen, voelen ons door de onzorgvuldige handelswijze van het DBC benadeeld.

Uit de daar linea recta uit voortvloeiende externe communicatie blijkt overduidelijk dat de bestuurscultuur van DBC / SKOV zowel onprofessioneel als regentesk is. Dit laatste kenmerk staat haaks op het laatste advies van de Onderwijsraad Degelijk Onderwijsbestuur. In het bedrijfsleven hebben grote aandeelhouders extra verantwoordelijkheid. Volendam is een grote stakeholder in het DBC. Hoe lang nog accepteren wij dit arrogante, regenteske en stupide ‘Gaat u maar rustig slapen, wij weten beter dan u wat goed voor u is’?

Het gesprek aangaan is een teken van kracht, decreteren, zoals hier gebeurt, een teken van zwakte. Ver buiten Volendam zullen een aantal verantwoordelijken in dit dossier, die overduidelijk niets met onze muziekcultuur hebben, hoog en droog rustig van hun ambtenarenpensioen genieten terwijl wij als gemeenschap de gemiste kansen mogen betreuren. Al in mijn brief van 7 mei 2014 gaf ik gemotiveerd aan dat het DBC ook in bredere zin een onevenwichtig en eenzijdig onderwijsaanbod kent. Dit vloeit rechtstreeks voort uit haar reductionistische visie op onderwijs. Dat het DBC zoals uitvoerend SKOV-bestuurder Van Rooijen beweert ̶  niet alles kan en wil ̶  was mij al wel duidelijk. Zij blijft in gebreke zou ik eerder willen zeggen. Als dit Rooms-katholiek voortgezet onderwijsbeleid anno 2015 is, lijkt een maatschappij brede onderwijsdiscussie in Volendam mij geen overbodige luxe.

Daarom heb ik de NIVO uit hoofde van haar publieke functie, en vanwege het maatschappelijk belang, verzocht om dit te publiceren. Een klacht bij de onderwijsinspectie kan altijd nog. Dat stelt mij ook in de gelegenheid om Volendamse kinderen en hun ouders de volgende vraag voor te leggen: Wie wil muziek ook als mogelijk eindexamenvak op het Don Bosco College?

Marcel Tuyp

PX Muziekfabriek

Muziek op het Don Bosco College


Antwoord SKOV

Laten we beginnen met waar we het over eens zijn: muziek leeft in Volendam en ook op het Don Bosco. Dat merken leerlingen niet alleen in de lessen in de onderbouw maar ook op de bandjesavonden, Talentenavond en Kerst-in.  En natuurlijk bij veel leerlingen in hun vrije tijd. We zijn allemaal blij dat leerlingen daarvan genieten.

Op het Don Bosco wegen wij elke vier jaar af wat wij op school de komende jaren gaan ontwikkelen. Dat komt in het schoolplan en dat staat op onze website (http://www.deskov.nl). Dat geldt ook voor de eindexamenvakken. Voor ons is het van groot belang dat de examenpakketten afgestemd zijn op de eisen van het ROC, de hogescholen en universiteiten. We vragen ons dan ook af of er maatschappelijke ontwikkelingen zijn waardoor we vakken moeten afschaffen dan wel toevoegen.

In 2014 hebben we dat weer gedaan. Het resultaat was dat we in het beroepsonderwijs horeca, bakkerij en recreatie hebben toegevoegd als richting en sport en dienstverlening hebben afgeschaft. Daarvoor is o.a. een grote verbouwing nodig. Dit doen we voor onze leerlingen. Horeca past bij hun interesses en is belangrijk voor hun mogelijkheden op een baan in deze regio.  Het Don Bosco heeft veel extra keuzevakken zoals Spaans, ANW (alg. natuurwetenschappen), NLT (Natuur Leven en Technologie), Wiskunde D en Kunst (Beeldend).

Muziek maken is belangrijk, maar een eindexamenvak muziek is zeker niet alleen maar leuk. Er zit meer dan vijftig procent theorie aan vast en veel leerlingen geven aan dat zij dit te algemeen en te theoretisch vinden. In ieder geval zou hier jaarlijks slechts een beperkt aantal leerlingen voor kiezen, omdat er veel overwegingen zijn waarop zij hun vakkenkeuze (al in de derde klas) baseren. De belangrijkste daarvan is dat zij zoveel mogelijk studiekeuzes willen openhouden.

De SKOV vindt muziek belangrijk. Wij zijn een van de weinige onderwijsorganisaties die voor muziek in het basisonderwijs een vakleerkracht in dienst hebben. Bovendien zijn we bezig om in samenwerking met de Muziekschool Waterland ons muziekonderwijs voor volgend jaar nog verder uit te breiden. Dat heeft als grote voordeel dat het om alle 2000 leerlingen in het basisonderwijs gaat en niet over slechts een handvol leerlingen in de havo/vwo bovenbouw.

Wij zullen regelmatig ons onderwijs blijven aanpassen en we zullen elke vier jaar opnieuw keuzes maken. Dat doen wij met de decanen, de secties en de medezeggenschapsraad. Tot nu toe hebben wij niet de keuze voor muziek als eindexamenvak gemaakt. Wij betreuren dat dit voor de heer Tuyp reden is om allerlei negatieve kwalificaties over personen en de school op te schrijven. Dat doet geen recht aan alle inspanningen die onze personeelsleden dagelijks verrichten om goed en zinvol onderwijs te verzorgen.

Wij nodigen hem uit voor een gesprek en een kop koffie.

Inger Schermer, rector Don Bosco College

Hans van Rooijen, uitvoerend bestuurder SKOV